Verbeteren van uw beladingsgraad

Het beter benutten van de beladingsgraad voor wegtransport is al jaren onderwerp van discussie en nu ook toppriorieit voor het Topsectoren beleid. De realiteit is echter complex en weerbarstig.

Betere benutting van de transportcapaciteit is zowel om bedrijfseconomische, maatschappelijke en milieutechnische redenen meer dan wenselijk. Zeker de toenemende concurrentie van Oostblok transporteurs, zet de Nederlandse sector zwaar onder druk.

In de praktijk is het amper mogelijk om 100% belading te realiseren. De diversiteit tussen goederenstromen en de grilligheid van markt, belemmeren beladingsoptimalisatie.

  • Een uniform getal voor beladingsgraad is niet te geven. Dit is te afhankelijk van o.a. de sector, het product, wetgeving en [internationale ] concurrentie
  • Cijfers en berekeningen van CBS en Eurostat niet volledig betrouwbaar door verschillen in definities.
  • Innovatie en samenwerking zowel op verladers als transporteurs niveau bied de meeste kansen.
  • De gegevens over beladingsgraad zijn wisselend en beperkt betrouwbaar waardoor effectief beleid wordt bemoeilijkt.
  • Modaliteiten anders dan wegtransport staat vaak onnodig in de schaduw van wegtransport.