Nieuwe brandstof voor de transport sector

Door de klimaatverandering en de volatiele energiesector, staat de transport sector onder grote druk. De brandstof voor transport zal onvermijdelijk veranderen.

De uitdaging
Brandstof verbruik is de afgelopen jaren van grote invloed geweest voor de transport sector. De volatiele markt heeft veel bedrijven in de problemen gebracht. Niet altijd is het mogelijk om prijswijzigingen door te belasten aan de verlader. De druk op de marges en overheidsbeleid dat er op gericht is om de Carbon Footprint naar beneden te brengen, dwingt de transport sector om op zoek te gaan naar alternatieven.

De opkomst van alternatieve brandstoffen biedt voor veel bedrijven op de korte termijn te weinig oplossingen, terwijl de trend op lange termijn weg buigt van de fossielen. Ook kampt de sector bij het bepalen van haar strategie met een gebrekkig inzicht in de ondoorzichtige energie markt als het gaat om de komende ontwikkelingen en stand van zaken en is dan ook niet goed in staat om een duurzame strategie uit te stippelen.

Infrastructuur.
Een van de grote problemen, waar Overheden maar matig op reageren, is de eenzijdige infrastructuur. De huidige distributie structuur is volledig ingeregeld op de toepassing van fossiele brandstoffen. Ook de consumenten markt kampt met dit probleem, waardoor autofabrikanten terughoudend zijn met het in de markt zetten van alternatieve oplossingen zoals waterstof. Het is een kip – ei verhaal die alleen doorbroken kan worden als er grootschalig wordt geïnvesteerd in een nieuwe structuur. Aanvullend probleem daarbij is dat nu nog niet goed vast te stellen is welke energie vorm leidend zal zijn. Het zal een mix worden van nieuwe energievormen, waardoor het rendement niet goed te bepalen valt per brandstof.

Technologie.
De verschillende alternatieve brandstoffen hebben ieder zo hun beperkingen. Bio brandstof heeft een grote impact op landbouw gebieden en zet voedsel productie onder druk. Elektrisch rijden is voor zwaar vrachtverkeer met [middel] lange afstanden geen oplossing op dit moment. CNG en LNG [gas] biedt momenteel de meeste mogelijkheden afhankelijk van de prijsontwikkelingen op de markt. Waterstof is al mogelijk maar staat nog geheel aan het begin van haar ontwikkeling en is voor de transport sector nog geen reële optie. Waar fossiele brandstof een volledige dekking geeft, is geen van de alternatieven een werkelijke deal breaker op het moment. Vooralsnog is energie efficiency, bijvoorbeeld door planning optimalisatie, de meest gekozen weg. Ook het verbeteren van de beladingsgraad kan hier nog zeker de nodige besparingen realiseren.

Voorwaarden voor alternatieven.
Voor transport zijn er een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden, wil een alternatieve brandstof succesvol kunnen zijn in het vervangen van diesel [land-water] kerosine [lucht]

 • Beschikbaarheid. voor elk alternatief dient er voldoende productie mogelijkheden te zijn. Het moet grootschalig voortgebracht kunnen worden zonder significante nadelige effecten op andere sectoren.
 • infrastructuur. Brandstoffen vereisen een dicht netwerk als het gaat om transport, verdere bewerkingen en finale levering aan afnemers.
 • Technologie. De [motor] technologie voor alternatieve brandstoffen of zelfs combinaties daarvan, dient goed ontwikkelt en beschikbaar te zijn.
 • Efficiency. De toegepaste brandstof moet voldoende energie waarde te bevatten om langere afstanden en zwaardere vrachten te kunnen vervoeren.
 • Kosteneffectief. Bij het vaststellen van de kostprijs dienen ook externe kosten meegerekend te worden zoals milieueffecten, sociale impact en infrastructurele kosten. Deze integrale kosten doorrekening dient op alle brandstoffen doorgevoerd te worden om een level playing field garanderen. Hier ontbreekt het momenteel, waardoor de markt verstoord wordt.
 • Brandstof prestatie. De brandstof prestatie of energiewaarde dient te voldoen om in elk geval middellange afstand vervoer mogelijk te maken tegen een kosteneffectieve prijs.
 • Veiligheid. De nieuwe motoren dienen veilig in gebruik te zijn en ook een acceptabel onderhouds en vervangings niveau te hebben.

Mogelijkheden.
Voor de transport sector in Nederland maar ook in Europa ligt in de immense uitdaging om in de komende jaren haar brandstof toepassingen en verbruik te wijzigen.

 • Zorg dat uw inzicht verwerft in uw footprint maar ook uw benodigde energiewaarde. Bepaal aan welke eisen de nieuwe brandstof moet voldoen.
 • Identificeer de mogelijke alternatieven, hun belang en op deze een duurzame oplossing betekenen.
 • Optimaliseer het huidige brandstof verbruik van uw vloot. Bepaal de mogelijke nieuwe energiemix en stel voor de verschillende termijnen een energiebeleid vast.
 • Werk samen met verladers, transporteurs, overheid en fabrikanten om nieuwe technologie sneller en beter toegankelijk te maken voor de markt.
 • Promoot binnen de keten en daarbuiten om te streven naar duurzaamheid en samenwerking op dit gebied. Ondersteun onderzoek en open de dialoog binnen de sector en met derden.

Toekomst.
Ook al is de transitie gecompliceerd en vele factoren nog onzeker, de transportsector moet niet onderschatten dat met de opkomst van nieuwe economieën, de stijgende vraag, dalend aanbod en de druk op het verlagen van de CO2 emissies vanwege de feitelijke klimaatverandering, de veranderingen ineens erg snel kunnen gaan. Misschien wel de grootste bedreiging voor de sector is de aloude angst om samen te werken met verladers en andere transporteurs. Zeker op korte termijn om de beladingsgraad en energieefficiency om hoog te krijgen, biedt samenwerking genoeg mogelijkheden. Het zal alle creativiteit en inventiviteit van de sector vereisen om deze omslag te realiseren.

Bronnen:
supplychain24*7
BSR – the sustainability impacts of fuels. – january 2015
IPCC – global warming reports.