people

Kosten van belangenconflicten.

Belangen of belangenverstrengeling verwijst naar een situatie waarin iemand meerdere belangen heeft, die een zodanige invloed op elkaar hebben, dat de integriteit van de ene of de andere belangen in gevaar komt. Met het aftreden van de volgende prominente liberale politicus wordt het volgende hoofdstuk geschreven over het gebrek aan integriteit in het openbaar bestuur.

Integriteit

Integriteit komt neer op de normen en waarden van een persoon of organisatie en de mate waarin deze van toepassing is. De interpretatie van deze waarden wordt mettertijd door verandering bewerkstelligd. Waar ooit ideologische of liefdadige motieven de basis blijken te zijn voor het handelen van chauffeurs, is dit verschoven naar meer economische motieven. Integriteit in het openbaar bestuur staat onder invloed van het groeiende marktdenken dat op een hellend vlak belandt.

Economisch denken is op zichzelf een beperkt perspectief van de samenleving, het leidt ook tot een toenemend eigenbelang dat altijd de overhand heeft. Uit de fraudezaken bij wooncoöperaties blijkt dat integriteit het eerste slachtoffer is wanneer de economische belangen prevaleren boven de algemene belangen van de samenleving.

Belangenconflicten beginnen wanneer integriteit als een secundair karakter fungeert. De persoon in kwestie handelt niet langer in het algemeen belang, maar creëert zijn eigen belang. Zaken als transparantie, eerlijkheid en oprechtheid zijn niet langer de belangrijkste drijfveren van de chauffeur, maar de belangen van zijn eigen belang die verweven zijn met de belangen van de mensen en organisaties binnen zijn netwerk.

Binnen dit netwerk wordt de handeling vaak gezien als geheel omdat ze hun eigen bepaalde waarden hebben behouden. Een van die waarden is een andere gunning van contracten. Het oude jongensnetwerk op zijn best. De samenleving is echter niet goed bediend. Het antwoord van de liberale politicus dat de perceptie verandert, onderschrijft deze blindheid bij chauffeurs. Zoals uit zijn mails blijkt, bleek de voortzetting van bepaalde projecten die netwerkvoordelen opleveren, belangrijker dan de maatschappelijke waarde ervan. De politicus had zijn integriteit al verloren omdat hij diep in zijn netwerk was gezonken en zijn acties waren afgestemd op het belang van dat netwerk.

Het zijn deze netwerken die het eigenbelang stimuleren, waar het voor integer bestuurders soms moeilijk is om te ontsnappen. Je kunt de netwerken volledig negeren en je er dus niet bij betrekken, maar de kans dat je iets bereikt hebt, wordt heel klein. Als zodanig functioneren netwerken als zelfvoorzienende organismen binnen onze samenleving. En zelfs als een directeur binnen een netwerk de hoogste integriteitsnormen naleeft.

Het feit dat hij er deel van uitmaakt, laadt alle schijn van verstrikking op zichzelf. Een senator bij de Senaat heeft geen fulltime baan en heeft daardoor ook een aantal andere functies bekleed bij publieke of private instellingen, die al snel in de problemen komen. De verschijning was direct tegen de senator. Het is een vorm van associatie die het vertrouwen van burgers in hun bestuurders beïnvloedt.

Idealen

Idealen, normen en kwaliteit worden terzijde geschoven en maken plaats voor torenhoge groeiambities. In de gezondheidszorg, het onderwijs, coöperaties. De kwaliteit van diensten en producten is niet langer afgestemd op de behoeften van de samenleving, maar op het belang van het netwerk. En als het misgaat, zijn verantwoordingsplicht en morele autoriteit lege begrippen. De regisseur weet niets, vertrekt met een leuke bonus en laat de rekening aan de samenleving over. Deze morele crisis voedt daardoor het wantrouwen van burgers jegens de elites en geeft andere populistische partijen de overhand. Deze daling heeft naast sociale effecten ook negatieve economische gevolgen.

Anna Bernasek stelt in haar boek ‘The economics of Integrity, dat integriteit van zeer grote economische waarde is. Ons bestaan ​​als mens, onze samenleving en onze economie is gebaseerd op vertrouwen. Mensen vertrouwen in het dagelijks leven dat de mensen die ze ontmoeten, hen geen kwaad kunnen doen.

Anders zouden we allemaal paranoïde zijn. De economie draait om vertrouwen. Wie heeft er vragen over de veiligheidsmelk of groenten in de supermarkt? En dat geldt vooral voor zaken als de gezondheidszorg. U legt uw gezondheid gewoon in de handen van een persoon die u niet kent, maar puur op basis van zijn training en titulair. Het creëren van rijkdom en welvaart is gebaseerd op het durven aangaan van relaties op basis van vertrouwen. Op het moment dat in de samenleving actieve netwerken die wel open handelen en een betrouwbare relatie met hun omgeving aangaan, zijn deze uiteindelijk schadelijk voor de samenleving en de economie.

Bestuurders kunnen het vertrouwen in de samenleving alleen herstellen als ze daadwerkelijk de integriteit herstellen. Open, eerlijk en verantwoordelijk, zodat ze hun morele autoriteit terugkrijgen. Het begint met de manier waarop bestuurders worden benoemd en geëvalueerd. De positie van de directeur in de samenleving moet duidelijk zijn, de toegang tot administratieve functies mag niet langer afhankelijk zijn van het old boys netwerk of bekrompen selectie-eisen om het gesloten netwerk te ondersteunen. Organisaties dienen hun doelstellingen in lijn met hun maatschappelijke functie, waarbij burgers actief betrokken zijn