planning

Voorraad berekeningen en analyse.

Voorraad berekeningen en analyse kunnen worden gebruikt om de algehele efficiëntie van een bedrijf te meten. Over het algemeen duidt een hogere voorraadomzet op betere prestaties en een lagere omzet op inefficiëntie.

Voorraadomzet

Een hoge voorraadomzet laat zien dat u niet te veel uitgeeft door te veel te kopen en middelen te verspillen aan opslagkosten. Het laat ook zien dat u de voorraad die u koopt effectief verkoopt en snel uw liquiditeit aanvult. Als alternatief kan een lage omloopsnelheid van de voorraad worden veroorzaakt door overstocking of inefficiënties in de productlijn of door verkoop- en marketinginspanningen.

Het is meestal een slecht teken, omdat producten de neiging hebben om te verouderen [obsoleet] als ze in een magazijn staan, terwijl er kosten voor worden aangerekend. Bovendien houdt overtollige voorraad het geld van een bedrijf vast en maakt u kwetsbaar voor marktdalingen. Maar er zijn nuances en uitzonderingen op die algemene principes. Een uitzonderlijk hoog omloopsnelheid kan wijzen op sterke verkopen of ineffectieve aankopen, wat uiteindelijk kan leiden tot verlies van omzet omdat de voorraad te laag is. Dit kan leiden tot voorraadtekorten en uiteindelijk tot lagere verkopen.

Voorraadomzet is een maat voor het aantal keren dat de voorraad is verkocht en vervangen in een bepaalde periode. Deze verhouding wordt berekend door Verkoop te delen door Voorraad. De tijdsperiode is doorgaans een jaar, maar kan korter zijn. Het analyseren van voorraadverloop helpt een bedrijf om op alle niveaus van zijn resultatenrekening te plannen. Het stelt een organisatie in staat beter te voorspellen welke liquiditeit de komende maanden waarschijnlijk opnieuw moeten worden geïnvesteerd in voorraad op basis van in het verleden behaalde resultaten.

Het stelt een organisatie in staat om slecht presterende verkooplijnen en producten te identificeren, zodat die producten sneller kunnen worden verplaatst, hetzij via specials, hetzij door zich te concentreren op die producten die eerder zijn verwaarloosd. Dit zal op zijn beurt de cashflow en schapruimte vrijmaken voor grotere volumes of beter presterende producten. Het kan ook de voorraadlogistiek en leveranciersrelaties verbeteren. De transportkosten kunnen worden verlaagd als er voldoende aandacht aan deze verhouding wordt besteed, en ten slotte kan men rekening houden met de vereisten voor de opslagcapaciteit van de inventaris naarmate het bedrijf groeit.

Houd controle over uw inventaris

  • Controleer regelmatig inkoopprijzen bij leveranciers en vraag om kortingen bij het aanvragen van een offerte of het plaatsen van bestellingen.
  • Definieer voorraadgroepen op een manier die nuttig is voor uw bedrijf, zodat u beter in staat bent om voorraad te analyseren, te begrijpen en erop te reageren die theoretisch gezien op een vergelijkbare manier zou moeten werken.
  • Krijg een goed begrip van uw best verkopende producten en de voorraad die U verkoopt.
  • Verbeter de nauwkeurigheid van prognoses door voorraad te groeperen en trends te volgen.
  • Moedig klanten aan om producten vooraf te bestellen, zodat uw bedrijf voorraadaankopen kan plannen.
  • Bekijk en verwijder stagnerende voorraad om te voorkomen dat deze waardevolle magazijnruimte in beslag neemt.

Voorraadafschrijving

Voorraadafschrijving vertegenwoordigt voorraad die geen waarde meer heeft in het bedrijf (in tegenstelling tot afschrijving, waarbij de voorraadwaarde is verlaagd). Inventarisatie kan worden afgeschreven wegens technologische veroudering, diefstal of beschadiging. Voorraadafschrijving is gewoon de waarde van de af te schrijven voorraad. Het kan worden toegewezen aan het account Cost of Goods Sold, maar dit verstoort het brutomargepercentage. Ik geef er de voorkeur aan om het te isoleren door het toe te wijzen aan een afschrijvingsaccount.

De waarde voor Voorraadafschrijving weerspiegelt hoeveel het afschrijven van voorraad het bedrijf kost. Als het niveau significant is, moet nader worden onderzocht waarom de afschrijving noodzakelijk is en eventueel corrigerende maatregelen moeten worden genomen. Elk groeiend bedrijf zou een proces moeten hebben om langzaam bewegende of niet verkoopbare producten te identificeren en te overwegen sommige van die items te schrappen of af te schrijven om ruimte te maken voor meer winstgevende producten. Het is belangrijk om een proces te hebben om dit periodiek te doen. Het laatste dat u wilt, is om er in de toekomst achter te komen dat uw voorraad niet de waarde is die op de balans staat, wat betekent dat u een forse afschrijving moet ondergaan in de winst- en verliesrekening. Bedrijven kunnen en zijn er door failliet gegaan.

Opslagkosten

Er zijn verschillende soorten voorraadkosten. Een paar zijn bestelkosten, holdingkosten en opslagkosten. Zodra u begrijpt waar elk van deze kosten van toepassing is op uw bedrijf, is de volgende stap het bepalen van de beste manier om uw voorraad te waarderen. Een waarderingsmethode wordt gebruikt om de winst van uw bedrijf te bepalen. Opslagkosten zijn kosten die worden gemaakt bij het opslaan en onderhouden van inventaris. Dit kunnen onder meer verzekeringen zijn, kosten in verband met de ruimte waarin de voorraad is ondergebracht, beveiliging en bijbehorende uitrusting en arbeidskosten. Een voorbeeld van een holdingkosten kan een vorkheftruck zijn die nodig is om de voorraad in het magazijn te verplaatsen. Holdingkosten zijn gewoon de cumulatieve waarde van deze verschillende kosten. Meestal worden ze afzonderlijk verantwoord, maar bij rapportage kunnen ze worden gegroepeerd.

Gemiddelde voorraad

Gemiddelde voorraad is de mediaanwaarde van de voorraad over een bepaalde periode. De gemiddelde voorraadratio egaliseert seizoensfluctuaties, waardoor de gegevens effectief worden genormaliseerd. Het is een indicator van hoe snel voorraad verkoopt en het gemiddelde volume dat bij de hand is. Een schommeling kan problemen met aankoop of verkoop aan het licht brengen.

Ratio’s

Gemiddeld aantal dagen om voorraad te verkopen

De gemiddelde dagen om voorraad te verkopen, is een maat voor hoe lang het duurt voordat een bedrijf voorraad koopt of maakt en er een verkoop van maakt. Gemiddeld aantal dagen om voorraad te verkopen wordt berekend als (voorraad gedeeld door verkoopkosten) vermenigvuldigd met het aantal dagen in het jaar.

Er is een eenvoudige formule om de verhouding van de voorraadformule te berekenen.

  • Bepaal de totale kosten van verkochte goederen uit uw jaarlijkse resultatenrekening.
  • Bereken de kosten van een gemiddelde voorraad door de beginvoorraad en de eindvoorraad voor één maand bij elkaar op te tellen en te delen door twee.
  • Ten slotte, deel de kosten van verkochte goederen door gemiddelde voorraad

Voorraadomzetratio: kosten van verkochte goederen / ([start inventaris + eindvoorraad] / 2)

Voorraadomzetperiode: 365 / voorraadomzetratio

Dus:

kosten verkochte goederen: 137457, –

gemiddelde inventaris: 15273, –

voorraadomzetratio: 137457/15273 = 9

Voorraadomzetperiode: 365/9 = 40,5

Maandelijkse doorverkoop van voorraad: 40,5 / 12 = 3.375 maand.

De voorraadomzetratio is van cruciaal belang omdat de totale omzet afhankelijk is van twee fundamentele prestatiecomponenten.e eerste is de inkoop van aandelen. Als er gedurende het jaar grote hoeveelheden voorraad worden gekocht, moet uw bedrijf grotere hoeveelheden voorraad verkopen om de omzet te verbeteren. Als u dat niet kunt, worden er opslagkosten en andere vasthoudkosten in rekening gebracht. Het tweede onderdeel is verkoop. Verkopen moeten voorraadaankopen matchen, anders zal de voorraad niet effectief draaien. Daarom moeten de inkoop- en verkoopafdelingen op elkaar zijn afgestemd.

Een autodealer koopt een auto om op het erf te laten zien. De kosten van de auto zijn €20.000. De kapitaalkosten van het bedrijf zijn 6%. Daarom heeft het bedrijf voor elke maand dat de auto op het erf staat een alternatieve kosten van 6% × 20.000 ÷ 12 = €100.

Als de gemiddelde tijd die het bedrijf nodig heeft om elke auto te verkopen 180 dagen is, moet het bedrijf onderzoeken of de auto sneller kan verkopen als de verkoopprijs wordt verlaagd. Als de auto 30 dagen sneller verkocht zodra de prijs €100 minder was, zou het bedrijf onverschillig zijn, maar als de auto 30 dagen sneller verkocht zodra de prijs €90 minder was, zou het bedrijf in feite financieel €10 voorlopen. De zaak is nog overtuigender wanneer de verkoopprijs wordt beschouwd in plaats van de artikelkosten.

Benchmark uw omzet

De voorraadomzet van een bedrijf verschilt sterk per branche. Moderetailers zijn gemiddeld tussen de 4 en 6. Auto-onderdelen kunnen oplopen tot 40. Supermarkten zijn rond de 14 en autodealers zijn vaak zo laag als 2 tot 3.

Kortom, industrieën met een lage marge hebben over het algemeen hogere omzettingsratio’s voor de voorraden dan industrieën met een hoge marge, omdat industrieën met een lage marge lagere winsten per eenheid moeten compenseren met een hoger verkoopvolume per eenheid.

Bovendien is het belangrijk om te begrijpen dat de timing van voorraadaankopen – met name die gedaan ter voorbereiding op speciale promoties of nieuwe productintroducties – de verhouding plotseling en enigszins kunstmatig kan veranderen.

Voorraad optimalisatie

Voorraadberekeningen