mensenmassa

Crowdfunding. Oplossing of symptoom

Crowdfunding heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Maar is het wel allemaal goud dat er blinkt of zijn er ook grote valkuilen.

Ontwikkelingen
De cijfers over de ontwikkeling van crowdfunding zijn indrukwekkend. In 2012 was de markt nog goed voor 14 miljoen. In 2013 was dat al 32 miljoen. het grootste aandeel wordt aangewend voor ondernemingen, waarbij de gemiddelde waarde in 2013 al 75.000 bedroeg.

Daar tegenover staat de doorlopende krimp van kredieten die aan het MKB worden verstrekt door banken. Met name de kleinere leningen, tot 250.000, moesten het ontgelden. met gemiddeld 1,6% krimp over de laatste kwartalen.

Al is de correlatie tussen deze twee nog niet hard aangetoond, algemeen wordt aangenomen dat ondernemers mede onder invloed van de krimpende kredietverstrekking, hun toevlucht zoeken tot crowdfunding. Het is dan ook hip en modern.

Soorten crowdfunding.
Crowdfunding laat zich onderscheiden naar drie types funding.
Donatie. De investeerder verstrekt een financiering zonder verdere tegenprestatie te verlangen. Met name goede doelen maken hiervan gebruik.
Leningen. De funder ontvangt na verloop van tijd zijn lening terug, maar is daarbij vaak afhankelijk van de duratie die lang lopen kan zijn en een intrest die veelal laag is.
Aandelen. De investeerder neemt aandelen in het project zonder belofte van terugbetaling. De investeerder verwacht of hoopt dat het project gaat renderen en op basis daarvan zijn investering terug te verdienen.

Voordelen.

Voor investeerders kan via aandelen participatie, crowdfunding erg lucratief zijn. Omdat er geen verdere dure overhead is, worden er hoge rendementen toegezegd die tot wel 12% kunnen oplopen.
Een ander voordeel is dat de investeerder specifiek kan investeren in die zaken die hij belangrijk vind of waar zijn interesse naar uitgaat. Dat is wel wat anders dan participeren in beleggingsfondsen die vaak erg ondoorzichtig zijn.
Projecten die niet door de reguliere markt worden gefinancierd krijgen hierdoor toch nog een kans.
Voor de projectaanbieder is het grote voordeel van de grote betrokkenheid en feedback van zijn investeerders waardoor hij zijn investeerders kan gebruiken als marketinginstrument en direct feedback heeft op zijn project. De kans op welslagen kan daardoor verbeteren.
Doordat projecten met een hoog risico toch financiering kunnen krijgen, biedt het meer ruimte aan innovaties die anders nooit het licht zouden zien.

Nadelen.

Voor de investeerder kleven er wel de nodige risico nog aan. Er zijn bijvoorbeeld geen waarborgen. De investeerder draagt het volledige risico.
Het terug claimen is een hachelijke zaak. Elke investeerder moet apart via een juridische procedure proberen zijn geld terug te halen bij de projectaanbieder die veelal niet kapitaalkrachtig is. [de kale kip]
Het inschatten van de risico’s is erg lastig tenzij U volledig thuis bent op de markt waar de projectaanbieder actief op is. Ook kan de investeerder niet een beeld krijgen bij de private situatie van de project aanbieder. Dus heeft de aanbieder al zijn zaakjes goed op orde.
Crowdfunding is een afvoerputje. Banken verstrekken veelal om erg goede redenen geen kredieten aan projecten. Ze hebben daarvoor uitgebreide risicomodellen. De project aanbieder kan dan nog wel via crowdfunding geld ophalen, maar dat betekent dat er wel een groot risico aan het project kleeft. Iets wat vaak overgeschaduwd wordt door het feit dat crowdfunding via de social media wordt gehypet.

Advies.
Staar u niet blind op rendementen of hypes. Tenzij het voor u om marginale bedragen gaat en u vooral vanuit een sociale betrokkenheid investeert. Scherm uw risico’s wel af.
Informatie is altijd belangrijk. Vaak leveren crowdfunding platforms wel enige informatie, maar het verdient aanbeveling zelf ook gericht onderzoek te doen naar het project, de markt en de aanbieder. Heeft deze vaker projecten gedaan? Wat was het resultaat?
Vraag of er ook bij een bank een krediet aanvraag is geweest en waarom die eventueel is afgewezen.
Investeer niet in zaken die u niet begrijpt of kent. Zeker niet als u significante bedragen gaat investeren.

Oplossing of symptoom?
Is crowdfunding nu een oplossing of een symptoom? Eigenlijk beide. Vanuit charitatieve en sociale opvattingen is crowdfunding gegroeid waarbij de slechte reputatie en performance van banken veel mensen heeft geactiveerd om de stap te wagen. Zowel vanuit aanbieder als investeerders zijde.

De ondernemersmarkt van crowdfunding zal zeker doorgroeien en als zodanig een serieuze concurrent worden voor banken, zeker als het gaat om klein krediet.  Een volwaardige vervanger zal het niet kunnen worden omdat enerzijds het zal blijven gaan om kleinere bedragen en anderzijds omdat het risico profiel hoog is en het geen waarborgen kent. De markt kan nog wel verder professionaliseren zeker als de platforms meer informatie bieden en zorg dragen voor betere screenings van projecten en aanbieders. Daarmee verlagen ze de risico’s voor investeerders.

Voor kleine particuliere projecten, zoals in zorg, zal men afhankelijk blijven van de sociale opstelling van de omgeving. Daarbij zal het altijd gaan om vrijwillige donaties. Die markt biedt maar zeer beperkt perspectief omdat met de groei van het aantal miniprojecten, de bereidwilligheid en vermogen van burgers om daar in te investeren te beperkt is. Het zal dan blijven bij incidentele acties die toevalligerwijs gehypt worden maar zal geen solide basis van financiering zijn.

http://www.crowdfunding.nl/nieuwe-statistiek-laat-zien-dat-kleinste-kredieten-aan-het-mkb-het-hardst-krimpen/
http://www.crowdfunding.nl/crowdfunding-realisatie-en-prognoses-2014/
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/voor-en-nadelen-van-crowdfunding